پنجشنبه 1392/08/02
In web dgame

   http://girlsmile.blogfa.com

جمعه 1392/04/28


 

کامنت تبلیغاتی=Delete

 کامنت خصوصی=Delete

کپی=ممنون

 پروفایل=اکتیو

باهرکسی تبادل لینک نمیکنم

واسه آپ هام اگه حوصله داشتم خبرمیدم....هرکی نیاد حذف میشه:x
 

یکشنبه 1392/10/15
شوخے

بِـ بَعضیآ بآســ گُفـت

بِتـ مے گטּ مرב   ?؟

بیخیالــ باتــ شوخے کَـرבَטּ

بَعضیآ  کآتــ مآتــ حآلیشو نے !
فَـقَـط בوســ בآرטּ بازے کنטּ !
یهـ رآبطهـ فَـقَـط مخصوص בو نَـفرهـ
امـآ بَعضے از آحمق هآ
شمآرش بَلـב نیستـטּ !!!!

یکشنبه 1392/10/15
باس...
بآسـ بِ  بَعضیــآمـ بِگــے

بَچهـ ڪ بوבـے تو ڪבوم بآزـے رآت نَــבآבטּ  

ڪ حآلـآ تِـشـنه بآزـے بـآ آבمـآ شـבـے ?؟
بِ  بَعضیــآمـ بآیـב  گُفتــ

قربونِت

یهـ برنـآمهـ بِــذار בیهـ نَـبینَـمِتشنبه 1392/10/14
کلـטּ

کلـטּ بآس بِـ بَعضیــآمـ بِگــے :

فآز פֿوבِتو بآ رَسم شِکل نِشُون بِـבهـبَعضیــآ هستـכּ میخآכּ بآعِثِ تنوع بِشـכּ

ولـے وارِכ نیستـכּ باعِثِ تهوع میشـכּ    !!!بـاشہ مَـלּ لاشے,اصَـלּ مَـלּ متـــَــلاشے ! ! !

اینجاش,جـآ بَحث כاره ڪہ ایـלּ زنـכگیہ مَنــــہ ... تو ڪٌجاشے ؟

شنبه 1392/10/14
به بعضیا

بــآســ بَعضــــــے وَقتــــآ

בستتُ بِذارے زیر چُونَتُ و جَریاלּِ زِنـבِگیتُ فقط تَماشــآ کُـنــے

بَعـבِشَــم بِگــے : [ ß  בرَکـــــــــــــ ـ ـ ـ ]
بِ بَعضیـام باسـ گفـ :

هَــر چِقـَבرم بِ פֿـوבِت بِرسـے

باز بِ مـَـــــלּ نِمیرِسـے   غَـــلَـــط کَـــرבه هَـــر کــــے گُـــفـــتــــﮧ

 

مَـــכּ بَـــرآے تُـــو تَـــره هَـــم פֿـــورב نِـــمــیــکُـــنَـــم !!!!

 

مَـــכּ  بَـــرآے تُـــو פֿـِــیـــلــــے چـــیــزهـــآ פֿـــورב مـــیـــکُـــنَـــــم

 

مَـــثَـــلا :

 

בَنـــבפنــآت یــآ פَـــتــے قَـــلَــم پــآهــآت  ،

 

اَگــﮧ یــﮧ بــآر בیــگـــﮧ بــیــآے سَـــمــتَــم


شنبه 1392/10/14
:)
عــاغا ایــن هَمهــ از بـَـכیاے کلیــپس گفتید،بِذاریــכ از خوبــیاشَم مـَـטּ بِگــم!

گاهــے وقــتا تــو تَشــخیــصِ כخــتر از پِسـَـر خِعـــــــــلے کاربـُـرכ כاره [ :)) ]


شنبه 1392/10/14
رفاقت

رفاقـــــــت مثله سیبیله بــه بعضیا نمیاد%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%82_s.gifhttp://s3.picofile.com/file/7963849779/31529220216353207612.jpg


 مشکل از خود ماست 

واسه کسیـــ که یه قدم واسمـــون برمی داره... []

دو کیلومتـــررر پیــاده می ریم ... [!!!]


 50348146329224121813.jpg


مـטּ ڪ اورژـآنـس טּـیسـم ـڪـ


                            هـَـر وَقــت بـــہ فـَنــآ رفـتــے یـآבمـ بـیوفتــے !


989879897.jpg

شنبه 1392/10/14
سکوت

"سُــ ـکوت" פֿـ ـطرناکتر از حرفهایِ "نیشـכار" است !!!

بـכونِ شک کسی کـ   سُــ ـکوت می کُنـכ ،

روزی "سَـ ـرنوشت" حرفهایش را بــ  شما פֿــ ـواهـכ گفت !!!

دوشنبه 1392/08/20

سه شنبه 1392/07/23
اسکول

به بعضیا باید گفت:ادا در میاری

یا واقعا اسکولی؟؟؟به یه سریا باید گفت:

عزیزم زیاد با خودت حال نکن

ی وقت دیدی حامله شدی!!!پنجشنبه 1392/07/18
ادم

به بعضیا باید گفت باید ژن ادم بودن رو داشته باشی

نه ژستشو

beautiful_fun_girl_justice_Favim_com_938
به بعضیا باس گفت

من چشم میزارم تو فقط گمشو

اره داش ما همچین ادمی هستیم
رفاقـــــــت مثله سیبیله بــه بعضیا نمیاد%E3%81%B2%E3%81%92%E3%80%82_s.gif


http://s3.picofile.com/file/7963849779/31529220216353207612.jpg


سه شنبه 1392/07/16
حرف
وقتی پشتت حرف زیآده، که :
یآ آرزوشونه جات باشنُ و نمی تونن
یآ اینکـه
می خوآن بآهآت بآشنُِ و در حَدت نیستن . . .
خیآلت رآحت ؛ 

چهارشنبه 1392/07/10
ماها
ماها زدنیارو توی پاک زدیمـــــ
ماها تنگارو روی تخت زدیمـــــــ
ماها فندکارو زیر برگ زدیم


جمعه 1392/07/05
دنیا

اخه دنیای تو دنیای دلای سنگینه

واست فرقی نداره دل ما چه رنگیه!!!!

up down crazy rabbit


یکشنبه 1392/06/31

متنفرم از ته دل من از اول مهر yipee crazy rabbit

جمعه 1392/06/29
زندگی

شبا فکرمو جویدم و با غصه هام خوابیدم....!

اعتراف زندگی زیرت زاییدم...!میخوای مثل ما باشی؟؟؟

هه موفق باشیdunno crazy rabbit

جمعه 1392/06/29
پشه

بعضیام هستن پشه تو دهنشون مرگ مغزی میشه

بعد ادعای باکلاس بودن رو دارن!!!!!!!

سه شنبه 1392/06/26
دوشـ

بــعضیام هـ ـستن دارن تو کفـ ـمون دوشـ مـیگیرن..

آره داداش:|   

 nah crazy rabbit
درجوابــ اونــ دوسـتی کــﮧ میگه سکوتـ
      منـ یه فریـاده باسـ عرض کنمـ 
     عزیزم سکوتـ شمـا عرعرم نیسـت شنبه 1392/06/23
بازی

با احساسات من بازی نکن...

خو لامصب می بازی زورت میگیره!...مواظب خودتون باشید کوتاه که بیاین

از روتون میپرن 螃蟹大人的兔子0001


به بعضیا واس گف 

...

نه یادم رف اصن

بعضیا لیاقت

همکلام شدن با مارو ندارن!!!

بهافتخار

خودمون !!!


به بعضیا باس گفت:مخت مث پارک تاب داره...!

جمعه 1392/06/22
عقـده ای

+صفت " عقـده ای " رو اگه از لغت نامه حذف کنن

یـــه سریــــا رســــمأ بی هویــت می شــــن...

بــه بــعـضـیــا بـــاس بـگـی : ایــن مـشکــل تــو نیـس کــه نـمـی فــهـمی و درک نـمـیکـنی


ایــن مشـکــل مـنـه کــه "تـــــوقــع" دارم بـــفهـمـــی


جمعه 1392/06/22
تعویض
بـﮧ بعضیآ بآیـב گفت :

عوض نمے شـے ؟؟

خیآلـے نیست ...

تعویض کـﮧ میشــے !
تو جواب اونے کـﮧ بت میگـﮧ :

آבم "باش"...!

بایـב بگے :

مـטּ آבم باشم تو تنها مے مونے کـﮧ ...!!
مآ اگـﮧ زانو زבیم

بـﮧ خاطر هم قـב شـבטּ با شمآس ..

آره .. ;)دوشنبه 1392/06/18
"خفه"

فقط خدا میتونه...

درباره من قضاوت کنه...

پس خواهشا..

"خفه
به بعضیا باید گفت:

چقدر میگیری گورتو گم کنی..؟!!

اینقدر روزا زود میگذره

نفهمیدیم بعضیا کی آدم شدن

دوشنبه 1392/06/18
بعدیا

گور بابای بعضیا.....

پیش به سوی بعدیا....


یکشنبه 1392/06/17
واقـِعـا

تویــے ڪـہ میگــے :

دیگـــہ مـِثـلِ مــَסּ پــِــیدآ نمـیـڪـُنـے..،

واقـِعـا فـِڪـر میڪـُنـے بــَعد اَز تــو،

دُنبــآل یــِڪے مِثـــل تـــو میگــَردَم...؟؟؟!!

ڪـآشـڪــے تـو ایـסּ گرونیـآ

گُـہ هَـم گروסּ شــہ ڪــہ بَضیـآ ڪـمتَـر بُخـورَסּ

 :|


شنبه 1392/06/16
قدیما

قدیما آدما بیشعور میشدن

الان بيشعورا آدم شدن برا ما :|

هرکی به ما رسید شآخ شُد !

+میخوام از برکت وجود دوستان یه گاودآری بزنم ..

شنبه 1392/06/16
عوضی

ممکنه تو مث من عوض بشی

ولی من مث تو عوضی نمیشم..!
بعضیآ هم چیز خاصي نیستَن

الکي به خودشون جو بلاگر بودن دادن :|


بعضيا چنان تيريپ شعور ميان

آدم دو به شک ميشه :/جمعه 1392/06/15
سگ

پشت سرم زیاد حرف میزنی...!

اشکالی نداره..!

سگی که منو نشناسه..

زیاد واق واق میکنه...!عزیز:شما شلوارتو بکش بالا فعلا ..!
اون پرچم پیشکش..!
دیده شده بعضیا رفتن آتلیه مدل بشن
اما یهو مامان شدن...!
جمعه 1392/06/15
مــَغـز
بــہ بـَضـیـآ بـآس گـُفـ: بــِـبـے شـُڪـُلـآتـَم مــَغـز دآرـہ وَلـے تو نـَدآرےآבامسـو بـآ اوסּ همــہ شـیـڪ بودنـشـ، بعـב نیـمـ ساعـَتـ زیـر ڪـَفـشـَمـ لــــِــہ میڪـُنـَمـ تـو ڪـہ בیگــہ جـآے خـوב בآرے


آهاے اونایـے ڪہ یڪے دوستوטּ دارـہ : بـہ جهنمـ ! مارو همـہ دوسـ دارטּ . . (!)
جمعه 1392/06/15
درگیر

 ای کسانیکه همش پشت سرمن حرف میزنید عااااااااااااشقتونم که اینقد درگیر منید!


وقتی میبینم با مطلب من به جوش میایین من دلم خونک میشه اوخیش


باید به بعضی پســــرها گفت :


آهـــــــای پســـر حواســـت باشـــه . .


این دختر که بهت دل داده، خــــــــــــــــــیلی ها در آرزوی پا دادنش هستند . .


لیـــــاقـــت داشتـــه بـــــاش !!!!